Čarodejník z krajiny, o.z.

Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Čarodejník z krajiny, o.z.

Článok 1 - Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: Čarodejník z krajiny, o.z.

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Na barine 4684/10, 841 03 Bratislava

Článok 2 - Ciele

2.1 Cieľom združenia je:

 • Podpora a rozvoj ekologického životného štýlu 
 • Podpora a rozvoj zakladania prírodných, trvalo udržateľných záhrad a statkov 
 • Podpora osvetovej činnosti v oblasti výstavby nízkoenergetických a pasívnych budov z pôvodných prírodných materiálov 
 • Podpora a rozvoj výsadby stromov 
 • Podpora a rozvoj diskusných stretnutí a podujatí z oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia 
 • Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže s dôrazom na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času 
 • Podpora a rozvoj cyklistiky, cykloturistiky, mestskej cyklistiky ostatných cyklistických športov 
 • Podpora priaznivcov cyklistiky a iných podobných športov
 • Podpora a rozvoj športu 
 • Podpora a rozvoj predškolských a školských aktivít detí 
 • Podpora mládeže 
 • Poskytovanie sociálnej pomoci 
 • Zachovanie kultúrnych hodnôt 
 • Podpora vzdelávania 
 • Ochrana ľudských práv 
 • Ochrana a tvorba životného prostredia 
 • Veda a výskum 
 • Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 
 • Podpora a ochrana zdravotne, sociálne a inak znevýhodnené osoby a komunity 
 • Vyjadrovanie sa k EIA zámerom, uplatňovanie nástrojov environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja, aktívne ovplyvňovanie procesu posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie ako i účasť na ďalších príslušných konaniach 
 • Vyjadrovanie a hájenie záujmov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri územných a stavebných konaniach, pri územnom plánovaní a rozhodovaní a aktívna účasť na týchto konaniach a procesoch 
 • Združenie vzniká priamo za účelom účasti na posudzovacích a rozhodovacích procesoch podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie NR SR č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

 • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia,
 • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
 • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
 • uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3 - Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3 Členovia združenia majú právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 •  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4 - Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú

 • najvyšší orgán – Členská schôdza
 • štatutárny orgán – Predseda

4.2 Najvyšší orgán

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
 • najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 10 rok/y.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5 - Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.